Toplana A.D.

You are here: Home

Saziv Godišnje sjednice Skupštine akcionara za dan 20.08.2018.god.

El. pošta Štampa PDF

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ТОПЛАНА“ БАЊА ЛУКА

Број: 04-10736/2018

Датум, 17.08.2018. године

На основу чл. 7. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Српске, бр: 75/04, 78/11), чланом 272. Закона о привредним друштвима ( Службени гласник Републике Српске, бр:127/08, 58/09,100/2011,67/13 и 100/17), и чланом 54. став 1. тачка 4.Статута „Топлана“ а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Друштва

С А З И В А

Годишњу сједницу Скупштине акционара

„Топлана“ а.д. Бања Лука

Годишња сједница Скупштине акционара „Топлана“а.д. Бања Лука, одржаће се дана 20.09.2018. (четвртак), у 11,00 часова, у просторијама Друштва (велика сала), Булевар војводе Живојина Мишића број 32.

За сједницу Скупштине акционара Друштва предлаже се сљедећи:

1.Именовање радних тијела:

-Комисије за гласање,

-записничара

- овјеривача записника

2.Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање,

3.Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва, одржане дана 29.01.2018 године.

4. Разматрање и свајање приједлога Плана пословања Друштва за 2018 годину

5.Разматрање и усвајање извјештаја Независног Ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину.

6.Разматрање и усвајање:

6.1.Извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину.

6.2.Годишњих ревидираних финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину.

6.3.Приједлога одлуке о покрићу губитка, исказаног у пословању Друштва по завршном рачуну за 2017. година,

6.4. Извјештаја о раду Надзорног одбора „Топлана“ а.д.Бања Лука за 2017. годину.

6.5. Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Топлана“ а.д.Бања Лука за 2017. годину.

У складу са чланом 277. Закона, право учешћа и право гласа на Скупштини акционара, остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, на дан 10.09.2018 године ( десети дан прије дана одржавања Скупштине).

У случају немогућности одржавања сједнице Скупштине акционара у назначеном термину, поновљена сједница Скупштине акционара, са истим дневним редом, и на истом мјесту, заказује се за дан 25.09.2018 године (уторак) у 11,00 часова.

Материјал за Скупштину акционара, предложен дневним редом, објављен јеу дневним новинама: „Глас Српске“ и „Независне новине“, на Интернет страници „Топлана“ а.д. Бања Лука:www.bltoplana.com, као и на сајту Бањалучке берзе:www.blberza.com.

Скупштински материјали ( копије финансијских извјештаја, заједно са Извјештајем независног ревизора и др.), могу се добити на увид сваког радног дана, у просторијама друштва-канцеларија протокол од 7,00-15,00 часова.

Позива се акционар/и да лично или путем пуномоћника учествује у раду Скупштине.

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Видосав Ђекић, дипл. инж.маш с.р.