Toplana A.D.

You are here: Home

Odluka-Izvještaj o radu NO

El. pošta Štampa PDF

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„TOPLANA“ BANJA LUKA

Broj: 04-7919/2016                                                                                               

                                                                                                                             

Datum:11.05.2016.godine.

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima RS (Sl. gl. RS, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 63/13), člana 5. Zakona o javnim preduzećima ( Sl.gl. RS, broj: 75/04 i 78/11) i člana 24. stav 1. tačka 20. Statuta „Toplana“ a.d. Banja Luka, razmatrajući Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu, pod br: 04-4006/2016od 10.03.2016. godina, Skupština akcionara Društva na Godišnjoj sjednici Skupštine, održanoj dana 27.04.2016. godine, donijela je sljedeću

O D L U K U

I

Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora „Toplana“ a.d. Banja Luka za 2015. godinu.

II

Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za  2015.  godinu, pod br: 04-4006/2016 od 10.03.2016.godine.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, biće objavljena na oglasnoj ploči Društva i upisana u Knjigu odluka.

                                                                                           PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

                                                                                                            Gajić Milkica, dipl.pravnik

Dostavljeno:

1.Nadzornom odboru,

2.03.04.05.

3.Oglasna ploča,

4.Arhiva.