Toplana A.D.

You are here: Home

Saziv vanredne sjednice Skupštine akcionara za 14. 12. 2017.

El. pošta Štampa PDF

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„TOPLANA“ BANJA LUKA

Broj: 04-20102/2017  

Datum:  24.11.2017.  godina                                      

       Na osnovu čl. 5. Zakona o javnim preduzećima ( Službeni glasnik  Republike Srpske,  br: 75/04, 78/11), čl.272. Zakona o privrednim društvima ( Sl.gl.RS br:127/2008) i člana 54. Statuta „Toplana“ a.d. Banja Luka i čl.15.Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva, Nadzorni odbor  „Toplana“ a.d. Banja Luka

S A Z I V A

 vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

 „Toplana“ a.d. Banja Luka

 

     Vanredna sjednica Skupštine akcionara „Toplana“a.d. Banja Luka, održaće se dana 14.12.2017.   godine (četvrtak ), u 11,00 časova, u prostorijama Društva (velika sala), Bulevar vojvode Živojina Mišića broj 32.

       Za sjednicu Skupštine akcionara Društva predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1.Imenovanje radnih tijela:

-   Komisije za glasanje,

-   zapisničara

-   ovjerivača zapisnika

2.Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje,

3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa  vanredne sjedice Skupštine  akcionara Društva, održana dana 20.11.2017.godine

4.Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca

         POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine sa naprijed navedenim dnevnim redom.

        U skladu sa članom 277. Zakona pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 04.12.2017. godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine), a koja lista je dostupna svim akcionarima radi uvida i kopiranja u sjedištu Društva u Bulevaru vojvode Živojina Mišića broj 32, Banja Luka, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina.

     Ukoliko akcionar glasa preko punomoćnika, punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena, podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.

      Na dan upućivanja ovog poziva Društvo ima ukupno 29.648.609 običnih akcija koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 29.648.609 glasova.

        Kvorum za održavanje Skupštine čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

       Skupštini Društva predlaže se da donese odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda. Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se prostom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

       U skladu sa članom 438b stav 1) Zakona navodimo podatke o licu koje je otkupilac akcija Društva i o visini naknade koju nudi otkupilac za otkup akcija.

  • Otkupilac:
  • Grad Banja Luka, sa sjedištem u Banjoj Luci,  Trg srpskih valadara 1
    • Visina naknade:
    • 0,02 KM za jednu običnu (redovnu) akciju.

        Razlog sazivanja vanredne sjednice skupštine akcionara Društva je razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na Otkupioca.

        U skladu sa članom 272 i članom 438b stav 4) Zakona sastavni dio materijala za Skupštinu je:

  1. prijedlog odluke o prenosu akcija,
  2. godišnji finansijski izvještaji, izvještaji o poslovanju i izvještaji nezavisnog revizora za tri prethodne poslovne godine,
  3. pisani izvještaj otkupioca iz člana 438b stava 2. Zakona i
  4. revizorski izvještaj o primjerenosti naknade.

       Materijali iz dnevnog reda, kao i materijali u skladu sa članom 438b Zakona o privrednim društvima, dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva svakim radnim danom u periodu od 8:00-16:00 časova, kao i na internet stranici „Banjalučkeberze": www.blberza.com.

     U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u naznačenom terminu, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, i na istom mjestu, zakazuje se za dan  15.12.2017godine (petak) u 11,00 časova.

           Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.          

                                                

                                 PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

                                                                                                                 Vidosav Đekić, dipl. inž.maš s.r.

Tam jsou rozmanité léky pro řadu zdravotních problémů. Existuje mnoho dobrých léků k dispozici v posledních letech. Tam bylo jen několik příkladů. Mnoho lidí zeptat Cialis České. Zřejmě každý dospělý člověk ví alespoň něco o tom, . Záležitosti, jako je , jsou spojeny s různými typy zdraví problémů. Obvykle muži i ženy trpí sexuálními potíže. Samozřejmě, že sexuální problémy mohou zvýšit oběh a co je ještě důležitější, potvrzují radosti života. Jeden způsob, jak k léčbě vztyčitelný dysfunkce je, aby se několik nečinné změny životního stylu, další je droga. změny životního stylu nějakou dobu trvat, ale výsledky jsou užitečné. Certifikovaný lékař posoudí vaši informaci, za předpokladu, léky, včetně Cialis, je vhodné pro vás.