Toplana A.D.

You are here: Home

Odluka o otkazivanju sjednice Skupštine akcionara

El. pošta Štampa PDF

check this out AKCIONARSKO DRUŠTVO

click here „TOPLANA“ BANJA LUKA

read article Broj: 04-20091/2017                                                                                      

click here Datum: 24.11.2017. godina.              

       Na osnovu čl.53. stav 5. Statuta „Toplana“a.d.Banja Luka,Nadzorni odbor Društva, dana  24. 11.2017. godine, donosi http://anancus.com/map

source O D L U K U

http://getamuhendislik.com/map o otkazivanju  sjednice Skupštine akcionara

http://cft23.com/map I

      Otkazuje se vanredna sjednica Skupštine akcionara „Toplana“ a.d. Banja Luka, koja je zakazana za dan 11.012.2017 godine u 11,00 časova i stavlja se van snage Odluka o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva, pod brojem: 04-19941/2017 od 20.11.2017 godine, kao i tekst Saziva Skupštine akcionara, pod brojem: 04-19776/17 od 20.11.2017 godine.

II

       Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                 PREDSJEDNIK  NADZORNOG ODBORA

                                                                Vidosav Đekić, dipl.inž.maš