Toplana A.D.

You are here: Home

Сазив ванредне сједнице скупштине акционара за 17.03.2017.

El. pošta Štampa PDF

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ТОПЛАНА“ БАЊА ЛУКА

Број: 04-3950-2/2017          

Датум:28.02.2017 година                                      

На основу чл. 5. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Српске, бр: 75/04, 78/11), чл.272. Закона о привредним друштвима ( Сл.гл.РС бр:127/2008), те чл. 24. став 1. тачка 4.Статута „Топлана“ а.д. Бања Лука и чл.15.Пословника о раду Скупштине акционара Друштва, Надзорни одбор „Топлана“ а.д. Бања Лука

С А З И В А

ванредну сједницу Скупштине акционара

„Топлана“ а.д. Бања Лука

Ванредна сједница Скупштине акционара „Топлана“а.д. Бања Лука, одржаће се дана 17.03.2017 године ( петак), у 12,00 часова, у просторијама Друштва (велика сала), Булевар војводе Живојина Мишића број: 32.

За сједницу Скупштине акционара Друштва предлаже се сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1.Именовање радних тијела:

-   Комисије за гласање,

-   записничара

-   овјеривача записника

2.Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање,

3.Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједице Скупштине  

   акционара Друштва, одржана дана 22.08.2016 година.

4.Разматрање и усвајањеОдлуке одругој емисији обвезница, понудом упућеном

квалификованом инвеститору, без обавезе објављивања проспекта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5.Разматрање и усвајање Плана пословања за 2017 година

6. Разматрање и усвајање Програма инвестиција за 2017 година.

7.Разматрање и усвајање извјештаја о ревизији учинака, „Управљање потраживањима

јавних предузећа, сачињен од стране Главне службе ревизије јавног сектора Републике

Српске.

8.Разматрање и усвајање Акционог плана за реализацију препорука, по извјештају

   Главне службе ревизије јавног сектора Републике Српске, оревизији учинака

„Управљање потраживањима јавних предузећа“.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра , са стањем на дан 07.03.2017 године.

У случају немогућности одржавања сједнице Скупштине акционара у назначеном термину, поновљена сједница Скупштине акционара, са истим дневним редом, и на истом мјесту, заказује се за дан 18.03.2017 године (субота) у 12.00часова.

Разлог за сазивање ванредне сједнице скупштине акционара Друштва је усвајање одлуке о другој емисији обвезница, понудом упућеном квалификованом инвеститору, без обавезе објављивања проспекта, усвајање Плана пословања за 2017., Програма рада за 2017. и осталог наведеног у дневном реду.

Материјал са Скупштину акционара, предложен дневним редом, објављен је на Интернет страници „Топлана“ а.д. Бања Лука:www.bltoplana.com, као и на сајту Бањалучке берзе: www.blberza.com

Скупштински материјали се могу добити на увид сваког радног дана, у просторијама друштва-канцеларија протокол од 7,00-15,00 часова.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника учествују у раду Скупштине.                                                          

                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

                                                                                           Видосав Ђекић, дипл. инж.маш с.р.