Toplana A.D.

You are here: Home Arhiva О Д Л У К У о првој емисији обвезница упућеној квалификованом инвеститору без обавезе објаљивања проспекта

О Д Л У К У о првој емисији обвезница упућеној квалификованом инвеститору без обавезе објаљивања проспекта

El. pošta Štampa PDF

 

ТОПЛАНА а.д. Бања Лука

Улица Булевар војводе Живојина Мишића број 32

 

Број: 04- 16218/2013

 

Датум: 13.08.2013 година.

 

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима РС („Службени гласник Републике Српске“ број 127/08, 58/09 и 100/11), члана 23. Закона о тржишту хартија од вриједности, члана 5. Закона о јавним предузећима ( Сл. гл. РС 75/04) и члана 24. Статута акционарског друштва „Топлана” а.д. Бања Лука, Скупштина Друштва на 9. ванредној сједници, одржаној дана 12.08.2013 године,  донеси следећу

 

 

О Д Л У К У

 

о првој емисији обвезница упућеној квалификованом инвеститору без обавезе објаљивања проспекта

 

Члан 1.

 

Овом одлуком регулише се поступак прве емисије обвезница упућеној квалификованом инвеститору без обавезе објаљивања проспекта.

 

Члан 2.

 

Пуни назив, адреса, ознака и регистарски број емитента у

Комисији за хартије од вриједности Републике Српске

 

Акционарско друштво „ТОПЛАНА“ Бања Лука (Емитент), са сједиштем у Булевар Живојина Мишића 32, Бања Лука, је уписано у Регистар емитената Рјешењем Комисије за хартије од вриједности Републике Српске под ознаком ТПБЛ и регистарским бројем емитента 04-574-149/03.

Члан 3.

 

Циљ инвестирања, начин коришћења средстава прибављених емисијом

и очекивани ефекти инвестирања

Циљеви ове емисије обвезница упућене квалификованом инвеститору су  побољшање финансијске позиције и генерално побољшање пословање, те стварање услова за сигурније и стабилније пословање Емитента.

Новчана средства уплаћена у поступку ове емисије  ће се користити за инестирање у изградњу малих котловница на бази сјечке.

Очекивани ефекти инвестирања су  стварање услова за сигурније и стабилније пословање.

 

 

 

 

Члан 4.

 

Врста емисије

Овом одлуком одобрава се прва емисија обвезница  Емитента емисијом упућеној квалификованом инвеститору Инвестиционо развојна банка Републике Српске (ИРБРС), са сједиштем на адреси Видовданска  бр.2, Бања Лука, Република Српска, БиХ (у даљем тексту: „Квалификовани инвеститор“).

Члан 5.

 

Редни број емисије, ознака врсте и класе хартија од вриједности и појединачних права из хартија од вриједности

Прва емисија обвезница ознаке врсте и класе хартија од вриједности и појединачна права из хартија од вриједности – CFI код (Clasiffication of Financial Instruments code) je DBFUGR.

Члан 6.

 

Број и номинална вриједност обвезница и укупна вриједност емисије

Укупан број обвезница  које се емитују овом емисијом је 120.000,00 номинална вриједности једне обвезнице је 100,00 КМ, што чини укупну вриједност емисије од 12.000.000,00КМ (словима: дванестмилионаконвертибилнихмарака).

 

Члан 7.

 

Доспијеће, висина камате, начин и рок исплате главнице и камате

 

Емитент емитује обвезнице, које гласе на име, под следећим условима:

- номинална вриједност емисије    12.000.000,00 КМ

- номинална вриједност једне обвезнице 100,00 КМ

- број емитованих обвезница          120.000

- рок доспијећа  10 година, од дана уписа емисије у Централни регистар хартија од вриједности,

-фиксна каматна стопа 7% годишње, исплата камата полугодишње,

-гаранција Града Бања Лука.

У току првих пет година исплаћиваће се полугодишње само камата (grace период), а након тога главница и припадајући дио камате исплаћиваће се  5 (пет) година у једнаким полугодишњим ануитетима, најкасније петнаест дана од дана доспјећа ануитета.

Исплата главнице и камате ће се извршити пет дана од дана доспијећа, а најдаље у року од 15 дана од дана обрачуна камате, односно допијећа главнице, преносом средстава на рачун власника обвезнице. У случају кашњења исплате камате и припадајућег дијела главнице Емитент је обавезан да плати затезну камату.

Обвезнице ће се регистровати у Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука у складу са одредбама Закона о тржишту хартија од вриједности. Дан доспијећа главнице и камате по обвезници ће се рачунати од дана уписа Емисије обвезница у Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука.

 

 

Уколико је дан исплате ануитета из обвезнице нерадни дан, исплата ће се вршити првог наредног радног дана. Радни дан је дан који је утврђен као радни дан Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, те пословних банака које обављају послове платног промета у Републици Српској и БиХ.

 

Члан 8.

 

Укупан број и вриједност до сада емитованих хартија од вриједности исте класе

и износ регистрованог основног капитала

 

Емитент је до дана доношења ове одлуке, у складу са законом и другим прописима, емитовао и регистровао:

  • Прва емисија обичних акција – Јавна понуда, редовне акције класе А, укупно 19.648.609 акција.

 

На дан доношења ове Одлуке регистровани акционарски капитал Емитента износи 19.648.609,00 КМ и подијељен је на 19.648.609 обичних акција, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији.

Члан 9.

 

Права и ограничења права садржаних у хартији од вриједности

 

Емитент емитује обвезнице које не садрже право на конверзију у друге хартије од вриједности Емитента.

Власник/ималац обвезница нема право тражити њихово пријевремено доспијеће, осим у законом регулисаним случајевима као што су ликвидација или стечај Емитента.

Емитент емитује обвезнице које не садрже право прече куповине. Такође, Емитент може у било ком периоду, без сагласности власника обвезница емитовати друге хартије од вриједности које имају исте услове као издате обвезнице.

 

Члан 10.

 

Продајна цијена

Продајна цијена једне обвезнице  ове емисије је 100,00 КМ. Обвезнице емитоване у складу са овом Одлуком  у цијелости се уплаћују у новцу, у конвертибилним маркама.

 

Члан 11.

 

Критеријум успјешности емисије

Сматра се да је емисија обвезница емитованих у складу са овом Одлуком успјела уколико се у предвиђеном року упише и уплати 100% од укупног броја емитованих обвезница. Емитент ће, одмах по упису и уплати 100% укупног броја обвезница ове емисије, донијети одлуку којом констатује да је емисија обвезница успјешно завршена.

Успјешност прве емисије обвезница не овиси о окончању 2. емисије акција.

 

Члан 12.

Вријеме почетка и завршетка уписа и попис мјеста

за упис и уплату хартија од вриједности

Упис прве емисије обвезница  почиње 3. дан од дана доношења Одлуке.

Квалификовани инвеститор ће уписати и уплатити укупан износ прве емисије обвезница.

Упис ће се вршити у просторијама агента емисије „Монет брокер“ а.д. Бања Лука, Краља Петра И Карађорђевића бр. 139, у времену од 08:00-16:00 часова, на начин да се уписница потписује у пет примјерака, од којих два примјерка припадају купцу. Упис се може вршити преко законског заступника за правно лице  или уз прилагање пуномоћи, односно овлашћења и стављања на увид идентификационог документа.

Уплата се врши на рачун код депозитне банке. Подаци о депозитној банци и броју рачуна на који се врше уплате су :

Завршетак уписа и уплате обвезница друге емисије је у 16:00 часова 60 дана од дана почетка уписа и уплате обвезница ове емисије.

Емитент задржава право да оконча упис и уплату  емисије обвезница емитованих у складу са овом Одлуком и прије истека рока за упис и уплату утврђеног у Одлуци када је укупно емитовани број обвезница уписан и уплаћен прије истека утврђеног рока.

 

Члан 13.

 

Назнака о задржаном праву Емитента на одустајање од понуде хартија од вриједности прије истека рока утврђеног за њихов упис и уплату

Емитент задржава право на одустајање од понуде обвезница прије истека утврђеног рока за упис и уплату.

Члан 14.

 

Име, презиме и функција овлашћених лица Емитента

за спровођење емисије обвезница

 

За спровођење ове Одлуке овлашћује се Мићо Миловановић, директор Емитента.

Овлашћује се Надзорни одбор Емитента да може извршити измјене и допуне ове Одлуке искључиво у складу са евентуалним примједбама Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука и Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, осим примједби које се односе на укупну номиналну вриједност ове емисије обвезница, броју и номиналној вриједности обвезница или другим питањима којима се мијењају права акционара у односу на права регулисана овом Одлуком.

 

Члан 15.

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

 

Милкица Гајић, дипл.правник.

Достављено:

 

1. Управа друштва,

2. Огласна плоча

3.  03.04.,

4. Монет брокер Бања Лука

5. Aрхива.

Tam jsou rozmanité léky pro řadu zdravotních problémů. Existuje mnoho dobrých léků k dispozici v posledních letech. Tam bylo jen několik příkladů. Mnoho lidí zeptat Cialis České. Zřejmě každý dospělý člověk ví alespoň něco o tom, . Záležitosti, jako je , jsou spojeny s různými typy zdravotních problémů. Obvykle muži i ženy trpí sexuálními problémy. Samozřejmě, že sexuální trápení mohou zvýšit oběh a co je ještě důležitější, potvrzují radosti života. Jeden způsob, jak k léčbě vztyčitelný dysfunkce je, aby se několik nečinné změny životního stylu, další je droga. změny životního stylu nějakou dobu trvat, ale výsledky jsou užitečné. Certifikovaný doktor posoudí vaši informaci, za předpokladu, léky, včetně Cialis, je vhodné pro vás.

 

Potrošači

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

Info

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

TV Reklama