Toplana A.D.

You are here: Home Arhiva ОДЛУКУ О ДРУГОЈ ЕМИСИЈИ АКЦИЈА УПУЋЕНОЈ КВАЛИФИКОВАНОМ ИНВЕСТИТОРУ БЕЗ ОБАВЕЗЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПРОСПЕКТА

ОДЛУКУ О ДРУГОЈ ЕМИСИЈИ АКЦИЈА УПУЋЕНОЈ КВАЛИФИКОВАНОМ ИНВЕСТИТОРУ БЕЗ ОБАВЕЗЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПРОСПЕКТА

El. pošta Štampa PDF

„ТОПЛАНА“ а.д. Бања Лука

Улица Булевар војводе Живојина Мишића број 32

 

Број: 04- 16219/2013

Датум: 13.08.2013 година.

 

На основу члана 281. и члана 233., а у вези са члановима 234. став 2. и 236. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске», број: 127/08, 58/09, 100/11), члана 23. и члана 60. став 1, тачка а) Закона о тржишту хартија од вриједности («Службени гласник Републике Српске», број 92/06, 34/09 и 30/12), члана 5. Закона о јавним предузећима ( СГ РС 75/04) и члана 24. Статута акционарског друштва „Топлана” а.д. Бања Лука, Скупштина Друштва на 9. ванредној сједници одржаној дана 12.08.2013 године донеси следећу

 

 

ОДЛУКУ

О ДРУГОЈ ЕМИСИЈИ АКЦИЈА УПУЋЕНОЈ КВАЛИФИКОВАНОМ ИНВЕСТИТОРУ БЕЗ ОБАВЕЗЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПРОСПЕКТА

 

Члан 1.

 

Овом Одлуком регулише се поступак повећања основног капитала акционарског друштва „Топлана” а.д. Бања Лука, емитовањем друге емисије обичних (редовних) акција, емисијом упућеној квалификованом инвеститору без обавезе објављивања проспекта.

Члан 2.

 

Пуни назив, адреса, ознака и регистарски број емитента у

Комисији за хартије од вриједности Републике Српске

 

Емитент акција је „Топлана” а.д. Бања Лука, са сједиштем у Булевар Живојина Мишића 32, Бања Лука, уписана у регистар емитената Комисије за хартије од вриједности Републике Српске под регистарским бројем 04-664-23/05, локалне ознаке ТПБЛ-Р-А (у даљем тексту: “Емитент”).

Члан 3.

 

Циљ инвестирања, начин коришћења средстава прибављених емисијом

и очекивани ефекти инвестирања

Циљеви ове емисије акција упућене квалификованом инвеститору су повећање основног и укупног капитала, побољшање финансијске позиције и генерално побољшање пословање, те стварање услова за сигурније и стабилније пословање Емитента.

Новчана средства уплаћена у капитал у поступку ове емисије акција ће се користити као извор средстава у пословању Емитента, те за реализацију пројеката на развоју и модернизацији техничко-технолошких карактеристика производње и дистрибуције топлотне енергије. Очекивани ефекти инвестирања, поред директног повећања капитала, су и стварање услова за сигурније и стабилније пословање.

Члан 4.

 

Врста емисије

Овом одлуком одобрава се друга емисија обичних (редовних) акција Емитента емисијом упућеној квалификованом инвеститору ГРАДУ БАЊА ЛУКА, са сједиштем на адреси Трг српских владара 1, Бања Лука, Република Српска, БиХ (у даљем тексту: „Квалификовани инвеститор“), који је на дан доношења ове одлуке власник 64,998% обичних (редовних) акција Емитента.

 

Члан 5.

 

Редни број емисије, ознака врсте и класе хартија од вриједности и појединачних права из хартија од вриједности

Друга емисија обичних (редовних) акција представља емисију акција са правом гласа, класе „А“, које гласе на име. Ознака врсте и класе хартија од вриједности и појединачна права из хартија од вриједности – CFI код (Clasiffication of Financial Instruments code) је ESVUFR, који значи да Емитент емитује:

 

- хартије од вриједности (Е – Equities),

- акције (S – Shares),

- акције са правом гласа (V – Voting),

- акције без ограничења права власништва (U – Free),

- акције које је неопходно у потпуности уплатити (F – Fully paid) и

- акције које ће се регистровати у Централном регистру хартија од вриједности     Републике Српске а.д. Бања Лука („Централни регистар“) (R – Registered). 

Члан 6.

 

Број и номинална вриједност акција и укупна вриједност емисије

Укупан број акција које се емитују овом емисијом је 10.000.000 акција, номинална вриједности једне акције је 1,00 КМ, што чини укупну вриједност емисије од 10.000.000,00КМ (словима: десетмилионаконвертибилнихмарака).

 

Члан 7.

 

Укупан број и вриједност до сада емитованих хартија од вриједности исте класе

и износ регистрованог основног капитала

Емитент је до дана доношења ове одлуке, у складу са законом и другим прописима, емитовао и регистровао укупно једну емисију обичних (редовних) акција исте класе код регистра емитената, Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

Прва емисија обичних акција – Јавна понуда, редовне акције класе А, укупно емитовано 19.648.609, номиналне вриједнсоти 1,00 КМ, укупна вриједност 19.648.609,00 КМ.

На дан доношења ове Одлуке регистровани акционарски капитал Емитента износи 19.648.609КМ и подијељен је на 19.648.609 обичних акција, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији.

 

 

 

Члан 8.

 

Права и ограничења права садржана у акцијама емисије акција

емитованих у складу са овом Одлуком

Обичне (редовне) акције из треће емисије дају иста права као и претходне емитоване обичне (редовне) акције класе „А“:

а) право приступа правним актима и другим документима и информацијама друштва,

б) право учешћа у раду скупштине друштва,

в) право гласа у скупштини друштва тако да једна акција увијек даје право на један глас,

г) право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате повлашћене акције у пуном износу,

д) право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији друштва, а након исплате повјерилаца и акционара било којих повлашћених акција,

ђ) право пречег стицања акција из нових емисија и замјенљивих обвезница и

е) право располагања акцијама свих врста у складу са законом.

Обичне  акције  акционарског  друштва  не могу  се  претворити  у  повлашћене  акције  или друге хартије од вриједности.

 

Права из става 1. тачка г), д) и ђ) овог члана Одлуке могу се преносити уговором од акционара на трећа лица.

 

Члан 9.

 

Носиоци, рок и начин кориштења права прече куповине

Постојећи акционари Емитента - власници редовних акција, који су регистровани у Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука на дан пресјека, а који је 20. (двадесети) дан од дана доношења ове одлуке, имају право прече куповине акција ове емисије, сразмјерно њиховом процентуалном учешћу у акцијама са правом гласа у Скупштини Друштва.

Рок за кориштење права прече куповине је 15 дана од дана почетка уписа и уплате.

Право прече куповине остварује се потписивањем изјаве о упису акција ове емисије (уписница) у пет примјерака, од којих два примјерка припадају купцу. Uпис се може вршити лично или преко опуномоћеника за физичко лице, односно законског заступника за правно лице уз прилагање пуномоћи, односно овлашћења и стављања на увид идентификационог документа.

Упис акција по основу права прече куповине вршиће се у просторијама агента емисије „Монет брокер“ а.д. Бања Лука, Краља Петра I Карађорђевића бр. 139,  у времену од 08:00-16:00 часова.

У случају када се као резултат израчунавања припадајућег броја акција, у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу Емитента које акционари имају на дан пресјека, искаже разломљени број акција, врши се заокруживање на нижи цијели број код акционара код којих је разломљени број акције до 50% цијеле акције, односно на виши цијели број, ако је разломљени број акције 50% и више од 50% цијеле акције.

 

Члан 10.

 

Ограничења у преносу хартија од вриједности треће емисије

Хартијама од вриједности емитованим и стеченим у складу са овом Одлуком може се располагати под условом да Емитент објави проспект у складу са одредбама Закона, осим у случајевима:

а) преноса на основу насљеђивања или по сили закона,

б) преноса акција у случају преузимања акционарског друштва,

в) преноса акција на емитента у случајевима када то дозвољава закон којим се уређује пословање привредних друштава.

 

Емитент је дужан да, најкасније у року од једне године од уписа акција емитованих на основу ове Одлуке у Регистар, објави проспект за уврштење хартија од вриједности на Берзу.

 

Члан 11.

 

Продајна цијена акција

Продајна цијена једне акције ове емисије је 1,00 КМ. Акције емитоване у складу са овом Одлуком  у цијелости се уплаћују у новцу, у конвертибилним маркама.

 

Члан 12.

 

Критеријум успјешности емисије

Сматра се да је емисије акција емитованих у складу са овом Одлуком успјела уколико се у предвиђеном року упише и уплати 100% од укупног броја емитованих акција. Емитент ће, одмах по упису и уплати 100% укупног броја акција ове емисије, донијети одлуку којом констатује да је емисија акција успјешно завршена.

У случају неуспјеле емисије или одустајања од исте, Емитент ће вратити Квалификованом инвеститору и другом акционару, ако је користио право пречег стицања, уплаћена новчана средства на име куповине акција, у року од три дана од дана пријема рјешења Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о поништењу емисије, или доношења одлуке Емитента о прекиду емисије, заједно са каматом на депозите по виђењу.

Успјешност 2. емисије акција не овиси о окончању 1. емисије овезница.

 

 

Члан 13.

 

Вријеме почетка и завршетка уписа и попис мјеста

за упис и уплату хартија од вриједности

Емитент ће одмах након усвајања ове Одлуке на Скупштини акционара објавити Sаопштење за јавност у дневном листу, доступном на цијелој територији Републике Српске, као и на сајту Бањалучке берзе.

Упис акција друге емисије по основу права прече куповине почиње првог слиједећег радног дана од дана пресјека. Rок за упис и уплату акција ове емисије по основу кориштење права прече куповине акција траје 15 дана.

Након истека рока за коришћење права пречег стицања, Квалификовани инвеститор ће уписати и уплатити акције друге емисије сразмјерно његовом процентуалном учешћу у акцијама са правом гласа, те преостали износ акција које нису купљене од стране других акционара Емитента по основу права прече куповине.

Упис акција ће се вршити у просторијама агента емисије „Монет брокер“ а.д. Бања Лука, Краља Петра I Карађорђевића бр. 139, у времену од 08:00-16:00 часова, на начин да се уписница потписује у пет примјерака, од којих два примјерка припадају купцу. Uпис се може вршити лично или преко опуномоћеника за физичко лице, односно законског заступника за правно лице уз прилагање пуномоћи, односно овлашћења и стављања на увид идентификационог документа.

Уплата се врши на рачун код депозитне банке. Подаци о депозитној банци и броју рачуна на који се врше уплате биће објављени у Саопштењу за јавност. Средство плаћања је новац, конвертибилне марке (КМ).

Завршетак уписа и уплате акција друге емисије је у 16:00 часова 60-ог дана од дана почетка уписа и уплате акција ове емисије.

Емитент задржава право да оконча упис и уплату акција емисије акција емитованих у складу са овом Одлуком и прије истека рока за упис и уплату утврђеног у Одлуци када је укупно емитовани број акција уписан и уплаћен прије истека утврђеног рока.

 

 

Члан 14.

 

Назнака о задржаном праву Емитента на одустајање од понуде хартија од вриједности прије истека рока утврђеног за њихов упис и уплату

Емитент задржава право на одустајање од понуде акција прије истека утврђеног рока за упис и уплату.

Члан 15.

 

Име, презиме и функција овлашћених лица Емитента

за спровођење емисије акција

 

За спровођење ове Одлуке овлашћује се Мићо Миловановић, директор Емитента.

Овлашћује се Надзорни одбор Емитента да може извршити измјене и допуне ове Одлуке искључиво у складу са евентуалним примједбама Окружног привредног суда у Бања Луци, Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука и Комисије за хартије од вриједности Rепублике Српске, осим примједби које се односе на укупну номиналну вриједност ове емисије акција, броју и номиналној вриједности акција или другим питањима којима се мијењају права акционара у односу на права регулисана овом Одлуком.

Члан 16.

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

 

Милкица Гајић, дипл.правник.

Достављено:

 

1. Управа друштва

2. Огласна плоча

3. 03. 04.,

4.Монет брокер Бања Лука

5. Архива.

Tam jsou rozmanité léky pro řadu zdraví otázek. Existuje mnoho dobrých léků k dostupný v posledních letech. Tam bylo jen několik příkladů. Mnoho lidí zeptat Cialis České. Zřejmě každý dospělý člověk ví alespoň něco o tom, . Záležitosti, jako je , jsou spojeny s různými typy zdravotnických problémů. Obvykle muži i ženy trpí sexuálními problémy. Samozřejmě, že sexuální problémy mohou zvýšit oběh a co je ještě důležitější, potvrzují radosti života. Jeden způsob, jak k ošetření vztyčitelný dysfunkce je, aby se několik nečinné změny životního stylu, další je droga. změny životního stylu nějakou dobu trvat, ale výsledky jsou užitečné. Certifikovaný lékař posoudí vaši informaci, za předpokladu, léky, včetně Cialis, je vhodné pro vás.

 

Potrošači

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

Info

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

TV Reklama