Toplana A.D.

You are here: Home

Сазив ванредне сједнице Скупштине акционара за 14.12.2017.

Ел. пошта Штампа ПДФ

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ТОПЛАНА“ БАЊА ЛУКА

Број: 04-20102/2017  

Датум:  24.11.2017  година                                      

       На основу чл. 5. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник  Републике Српске,  бр: 75/04, 78/11), чл.272. Закона о привредним друштвима ( Сл.гл.РС бр:127/2008) и члана 54. Статута „Топлана“ а.д. Бања Лука и чл.15.Пословника о раду Скупштине акционара Друштва, Надзорни одбор  „Топлана“ а.д. Бања Лука

С А З И В А

  ванредну сједницу Скупштине акционара

 „Топлана“ а.д. Бања Лука

 

       Ванредна сједница Скупштине акционара „Топлана“а.д. Бања Лука, одржаће се дана 14.12.2017   године (четвртак ),у 11,00 часова, у просторијама Друштва (велика сала), Булевар војводе Живојина Мишића број 32.

         За сједницу Скупштине акционара Друштва предлаже се сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1.Именовање радних тијела:

-   Комисије за гласање,

-   записничара

-   овјеривача записника

2.Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање,

3.Разматрање и усвајање Записника са  ванредне сједице Скупштине  

   акционара Друштва, одржана дана 20.11.2017година.

4.Разматрање и усвајање Одлуке о преносу акција мањинских акционара на откупиоца

          ПОЗИВАЈУ СЕ сви акционари Друштва са правом гласа да лично или преко пуномоћника учествују у раду Скупштине са напријед наведеним дневним редом.

       У складу са чланом 277. Закона право учешћа и право гласа на Скупштини имају сви акционари Друштва који су уписани у листу акционара коју издаје Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука на дан 04.12.2017. године (десети дан прије дана одржавања Скупштине), а која листа је доступна свим акционарима ради увида и копирања у сједишту Друштва у Булевару војводе Живојина Мишића број 32, Бања Лука, Република Српска/Босна и Херцеговина.

        Уколико акционар гласа преко пуномоћника, пуномоћје се даје у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и презимена, подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ.

        На дан упућивања овог позива Друштво има укупно 29.648.609 обичних акција које гласе на име. Свака акција даје право на један глас што чини укупно 29.648.609 гласова.

       Кворум за одржавање Скупштине чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа.

       Скупштини Друштва предлаже се да донесе одлуку о свим предложеним тачкама дневног реда. Одлуке по свим тачкама дневног реда доносе се простом већином гласова присутних или заступаних акционара.

          У складу са чланом 438б став 1) Закона наводимо податке о лицу које је Откупилац акција Друштва и о висини накнаде коју нуди откупилац за откуп акција.

  • Откупилац:
  • Град Бања Лука, са сједиштем у Бањој Луци,  Трг српских валадара 1
    • Висина накнаде:
    • 0,02 КМ за једну обичну (редовну) акцију.

          Разлог сазивања ванредне сједнице скупштине акционара Друштва је разматрање и усвајање Одлуке о преносу акција мањинских акционара Друштва на Откупиоца.

          У складу са чланом 272 и чланом 438б став 4) Закона саставни дио материјала за Скупштину је:

  1. приједлог одлуке о преносу акција,
  2. годишњи финансијски извјештаји, извјештаји о пословању и извјештаји независног ревизора за три претходне пословне године,
  3. писани извјештај откупиоца из члана 438б става 2. Закона и
  4. ревизорски извјештај о примјерености накнаде.

      Материјали из дневног реда, као и материјали у складу са чланом 438б Закона о привредним друштвима, доступни су свим акционарима у сједишту Друштва сваким радним даном у периоду од 8:00-16:00 часова, као и на интернет страници „Бањалучке берзе": www.blberza.com.

         У случају немогућности одржавања сједнице Скупштине акционара у назначеном термину, поновљена сједница Скупштине акционара, са истим дневним редом, и на истом мјесту, заказује се за дан  15.12.2017. године (петак) у 11,00 часова.

        Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника учествују у раду Скупштине.          

                                                

                                                  ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

                                                                                       Видосав Ђекић, дипл. инж.маш с.р.