Одлука о отказивању сједнице Скупштине акционара

Штампа

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ТОПЛАНА“ БАЊА ЛУКА

Број: 04-20091/2017                                                                                      

Датум: 24.11.2017. година.              

      На основу чл.53. став 5. Статута „Топлана“а.д.Бања Лука,Надзорни одбор Друштва, дана  24. 11.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о отказивању  сједнице Скупштине акционара

I

       Отказује се ванредна сједница Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Бања Лука, која је заказана за дан 11.012.2017 године у 11,00 часова и ставља се ван снаге Одлука о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва, под бројем: 04-19941/2017 од 20.11.2017 године, као и текст Сазива Скупштине акционара, под бројем: 04-19776/17 од 20.11.2017 године.

II

        Одлука ступа на снагу даном доношења.

                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК  НАДЗОРНОГ ОДБОРА

                                                                Видосав Ђекић, дипл.инж.маш